Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID ROG

Ontvangen 21 februari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 9b na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Onze minister kan het gebruik van andere eindtoetsen dan de centrale eindtoets, bedoeld in het eerste lid, toelaten. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de andere eindtoetsen met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gesteld ten aanzien van de toelating van andere eindtoetsen.

II

In artikel I, onderdeel E, punt 3, wordt aan het derde lid een volzin toegevoegd, luidende: De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing op de andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b, lid 6a.

III

In artikel I, onderdeel G, wordt na «centrale eindtoets» ingevoegd: of de andere eindtoetsen.

IV

In artikel I, onderdeel H, wordt in onderdeel g na «centrale eindtoets» telkens ingevoegd «of andere eindtoetsen» en wordt «is afgelegd» vervangen door: zijn afgelegd.

V

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 18b na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 6a. Onze minister kan het gebruik van andere eindtoetsen dan de centrale eindtoets, bedoeld in het eerste lid, toelaten. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de andere eindtoetsen met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften worden gesteld ten aanzien van de toelating van andere eindtoetsen.

VI

In artikel II, onderdeel E, wordt aan artikel 19a, derde lid, een volzin toegevoegd, luidende: De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing op de andere eindtoetsen, bedoeld in artikel 9b, lid 6a.

VII

In artikel II, onderdeel G, wordt na «centrale eindtoets» ingevoegd: of de andere eindtoetsen.

VIII

In artikel II, onderdeel H, wordt in onderdeel k na «centrale eindtoets» telkens ingevoegd «of andere eindtoetsen» en wordt «is afgelegd» vervangen door: zijn afgelegd.

IX

In artikel IV wordt in artikel 2a «eindtoets» vervangen door «centrale eindtoets» en wordt na «artikel 9b» ingevoegd «, eerste lid» en wordt na artikel 18b» ingevoegd:, eerste lid.

X

In artikel IX, tweede lid, wordt in onderdeel G na «centrale eindtoets» ingevoegd: of de andere eindtoetsen.

XI

In artikel IX, vierde lid, wordt in onderdeel H, onder n na «centrale eindtoets» telkens ingevoegd «of andere eindtoetsen» en wordt «is afgelegd» vervangen door: zijn afgelegd.

Toelichting

Dit amendement beoogt het mogelijk te maken dat naast de centrale eindtoets, onder voorwaarden, ook andere eindtoetsen mogen worden gebruikt door de scholen. Hiermee wordt de keuzevrijheid van scholen niet onnodig aangetast en blijft het mogelijk voor scholen om een alternatieve toets te kiezen.

Met dit amendement beoogt de indiener ook tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State. De Raad waarschuwt dat CITO mogelijk niet alleen een monopoliepositie bij de eindtoetsen, maar ook bij de leerlingvolgsystemen zal verkrijgen. De reden hiervoor is dat scholen minder snel geneigd zullen zijn om naast de eindtoets van CITO een leerlingvolgsysteem van een andere aanbieder te kiezen.

Rog