76,0 %
24,0 %

VVD

GL

SP

D66

PVV

PvdD

PvdA

SGP

50PLUS

CDA

CU


Nr. 35 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN YPMA

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eindtoets niet alles zegt over de kwaliteit van de school en dat een school meer is dan alleen rekenen en taal;

overwegende dat het verplicht openbaar maken van de toetsscores zal leiden tot oneigenlijke vergelijkingen tussen scholen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat de toetsscores alleen tezamen met andere kwaliteitsaspecten van de school openbaar worden gemaakt, zodat de toets in de bredere context wordt geplaatst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Ypma