16,7 %
83,3 %

SP

PvdA

CU

D66

SGP

GL

PvdD

VVD

PVV

CDA

50PLUS


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 21 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in september 2012 is gestart met de voorbereidingen voor de pilot leerwinst en toegevoegde waarde in het primair onderwijs;

overwegende dat deze pilot nieuwe inzichten kan opleveren omtrent het meten van toegevoegde waarde of leerwinst;

verzoekt de regering om, pas over te gaan tot het verplicht stellen van de centrale eindtoets als de resultaten van de pilot leerwinst daar aanleiding toe geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk