26,7 %
73,3 %

PVV

GL

SP

PvdD

50PLUS

CU

VVD

SGP

CDA

D66

PvdA


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 20 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bevordert dat uiterlijk binnen twee jaar na inwerkingtreding van artikel II van deze wet een voorstel van wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ingediend waarbij de wijzigingen die door deze wet zijn aangebracht in de Wet op de expertisecentra ongedaan worden gemaakt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de verplichting voor een centrale eindtoets voor het speciaal onderwijs per 2015. Na de invoering van het passend onderwijs zullen alleen nog die kinderen die echt niet in het reguliere onderwijs te plaatsen zijn in het speciaal onderwijs zitten. Zij zitten daar dan met een duidelijk aantoonbare reden en hun leertempo en leerwinst is niet zonder meer gelijk te stellen aan het regulier onderwijs of onderling te vergelijken. Derhalve vinden wij het verplicht stellen van de centrale eindtoets hier dan ook niet opportuun.

Jasper van Dijk