Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN BOCHOVE

Ontvangen 27 juni 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 11b, eerste lid, onderdeel b «artikel 11c, eerste lid» vervangen door: artikel 11c.

II

In artikel I, onderdeel B, vervallen in artikel 11c de aanduiding «1.» voor het eerste lid en het tweede lid.

III

Artikel VI, tweede volzin, vervalt.

Toelichting

Dit amendement schrapt de sanctiebepaling voor de koopsector, zoals in het voorgestelde artikel 11c, tweede lid, van de Woningwet.

De Boer Van Bochove