Gepubliceerd: 27 februari 2012
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werk werkgelegenheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33065-18.html
ID: 33065-18

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 27 februari 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel III wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In artikel 35, derde lid, wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin de persoon van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

II

In artikel V wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 36, vierde lid, wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin degene van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

III

Artikel VI komt te luiden:

ARTIKEL VI WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 63, vierde lid, wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin degene van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

B

Artikel 101e komt te luiden:

Artikel 101e Overgangsrecht loonkostensubsidie

  • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven de artikelen 67f en 67g van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

  • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel VI, onderdeel B, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

IV

Artikel VII komt te luiden:

ARTIKEL VII WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 57, vierde lid, wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin degene van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

B

Artikel 91g komt te luiden:

Artikel 91g

  • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven de artikelen 65i en 65j van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

  • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel VII, onderdeel B, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

V

In artikel VIII wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In de artikelen 2:59, vierde lid, en 3:56, vierde lid, wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin degene van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

VI

Artikel IX komt te luiden:

ARTIKEL IX WIJZIGING VAN DE WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 77, vierde lid, wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin degene van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

B

Na artikel 133g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 133h. Overgangsrecht inzake loonkostensubsidie

  • 1. Ten aanzien van dienstbetrekkingen die voorafgaand aan 1 januari 2012 zijn ingegaan en waarvoor voorafgaand aan 1 januari 2012 een aanvraag voor subsidie voor loonkosten is ingediend, blijven artikel 37a van deze wet, de daarop berustende bepalingen en artikel 30e van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zoals die luidden op 31 december 2011 gelden.

  • 2. Dit artikel vervalt vijf jaar na de dag waarop artikel IX, onderdeel B, van de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden.

VII

Na artikel IX worden zes artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXA WIJZIGING VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

In artikel 24, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin de verzekerde, dan wel degene met wie hij een huishouding vormt, of de persoon aan wie op grond van artikel 21 kinderbijslag wordt betaald in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

ARTIKEL IXB WIJZIGING VAN DE ALGEMENE NABESTAANDENWET

In artikel 53, vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin de nabestaande of het ouderloos kind of zijn wettelijke vertegenwoordiger, of de instelling aan welke ingevolge artikel 49 of 57 de uitkering wordt uitbetaald, in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

ARTIKEL IXC WIJZIGING VAN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET

In artikel 24, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin de pensioengerechtigde, of zijn wettelijke vertegenwoordiger in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

ARTIKEL IXD WIJZIGING VAN DE TOESLAGENWET

In artikel 20, vierde lid, van de Toeslagenwet wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin degene van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

ARTIKEL IXE WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET

In artikel 33, vierde lid, van de Ziektewet wordt na «Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» ingevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin degene van wie wordt teruggevorderd in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld,.

ARTIKEL IXF WIJZIGING VAN DE WET KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING OUDERE BELASTINGPLICHTIGEN

In artikel 7, tweede lid, onderdeel a, wordt na «indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn» toegevoegd: of in geval van bijzondere omstandigheden waarin de persoon die de tegemoetkoming heeft ontvangen in redelijkheid niet had kunnen begrijpen dat het recht op uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een orgaan dat uitkeringen verzorgt, niet altijd verplicht is tot terugvordering. Indien een uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld door verkeerde informatie van het bewuste orgaan een te hoge uitkering heeft ontvangen, kan in alle redelijkheid dit niet de uitkeringsgerechtigde worden verweten. In zo’n geval hoeft het orgaan dan niet terug te vorderen.

Klaver