Gepubliceerd: 16 februari 2012
Indiener(s): Eddy van Hijum (CDA)
Onderwerpen: sociale zekerheid werk werkgelegenheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33065-10.html
ID: 33065-10
Wijzigingen: 33065-22

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM

Voorgesteld 16 februari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de persoonlijke dienstverlening door het UWV aan werkzoekenden in de WW de komende jaren stapsgewijs zal worden afgebouwd en grotendeels wordt vervangen door e-dienstverlening;

overwegende, dat in diverse regio's in de afgelopen jaren – met rijkssubsidie – is gewerkt aan het faciliteren van werkgeversnetwerken voor het over en weer herplaatsen van werknemers, zoals de poortwachtercentra en het Transfercentrum Maasland;

voorts overwegende, dat de regering met ingang van 1 januari 2013 afspraken tussen sociale partners over intersectorale scholing en een individueel opeisbaar van-werk-naar-werkbudget bij ontslag financieel gaat ondersteunen;

verzoekt de regering om parallel aan de afbouw van de dienstverlening door het UWV te bevorderen dat de van-werk-naar-werkbemiddeling door werkgevers in de regio's wordt geïntensiveerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum