Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 31 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XII, onderdeel A, vervalt «steunpunt huiselijk geweld: Steunpunt Huiselijk Geweld als bedoeld in artikel 21b».

II

In artikel XII vervalt onderdeel C.

III

In artikel XIV vervalt onderdeel B.

IV

In artikel XIV vervalt onderdeel C.

Toelichting

Indiener is van mening dat het wettelijk borgen van de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) naast de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) op dit moment voor gemeenten onnodig is, aangezien het voornemen is om het SHG en het AMK per januari 2015 samen te voegen in het kader van de stelselherziening Jeugdzorg. De wetgever dient naar mening van de indiener terughoudend te zijn in het opstellen van wettelijke verplichtingen, als er nu al plannen zijn om deze binnen afzienbare tijd (in dit geval binnen twee jaar) weer te wijzigen.

Keijzer