Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Ontvangen 8 juli 2011

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 8 juli 2011

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, ’s-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Monasch

Bashir

Van Gent

Verhoeven