Kamerstuk 32752-64

Motie van het lid Van der Molen c.s. over structureel tegemoetkomen aan politieke jongerenorganisaties vanwege de toenemende ledenaantallen

Dossier: Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)

Gepubliceerd: 22 mei 2019
Indiener(s): Monica den Boer (D66), Nico Drost (CU), Nevin Özütok (GL), Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32752-64.html
ID: 32752-64

77,3 %
22,7 %

VVD

SGP

FVD

SP

PVV

CU

PvdD

50PLUS

CDA

GL

DENK

PvdA

D66


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor politieke jongerenorganisaties van in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar is en dit bedrag de afgelopen jaren gelijk is gebleven;

overwegende dat het aantal leden van politieke jongerenorganisaties de afgelopen jaren is gestegen en het aantal politieke jongerenorganisaties dat vanwege de Wfpp in aanmerking komt voor subsidie, is gegroeid van negen naar elf;

overwegende dat politieke jongerenorganisaties als gevolg van het vaste bedrag minder te besteden krijgen, ondanks hun groeiende ledenaantallen;

van mening dat politieke ontwikkeling en betrokkenheid onder jongeren aangemoedigd dienen te worden;

verzoekt de regering, om te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om op structurele wijze tegemoet te komen aan de toenemende ledenaantallen en activiteit van politieke jongerenorganisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Den Boer

Drost

Özütok