Nr. 36 MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 1 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wetsvoorstel niet van toepassing is op werknemers niet zijnde topfunctionarissen;

van mening, dat, indien er sprake is van een aanzienlijk aantal werknemers niet zijnde topfunctionarissen met een bezoldiging hoger dan een ministersalaris, dit geen recht doet aan de maatschappelijke onrust die ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel;

verzoekt de regering deze groep werknemers in beeld te brengen, te monitoren of deze groep toe- of afneemt en de Kamer hierover jaarlijks te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn