Kamerstuk 32600-23

Amendement van de leden Gerbrands en Brinkman over van toepassing verklaren van het bezoldigingsmaximum bij inhuur op grond van een arbeidsovereenkomst of aanstelling voor meer dan drie maanden

Dossier: Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

Gepubliceerd: 11 oktober 2011
Indiener(s): Hero Brinkman (PVV), Karen Gerbrands (PVV)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden bestuur organisatie en beleid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32600-23.html
ID: 32600-23
Wijzigingen: 32600-35

Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GERBRANDS EN BRINKMAN

Ontvangen 11 oktober 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.1, vierde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan drie maanden.

II

In artikel 3.1, vijfde lid, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan drie maanden.

III

In artikel 4.2, tweede lid, onderdeel c, wordt de zinsnede «voor meer dan twaalf maanden» vervangen door: voor meer dan drie maanden.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat bij een functievervulling anders dan op grond van arbeidsovereenkomst of aanstelling (waarbij gedacht moet worden aan de inhuur via een management-bv, een adviesbureau of een uitzendbureau), het bezoldigingsmaximum van toepassing is indien de functie via die weg voor meer dan drie maanden wordt uitgeoefend. Hiervan is tevens sprake als die drie maanden niet aaneengesloten zijn, maar binnen een periode van achttien maanden toch meer dan drie maanden als topfunctionaris wordt gewerkt.

In het huidige wetsvoorstel wordt het bezoldigingsmaximum van toepassing geacht indien een functievervulling anders dan op grond van arbeidsovereenkomst of aanstelling wordt uitgeoefend gedurende meer dan twaalf maanden. Dit achten de indieners een te lange termijn.

Gerbrands

Brinkman