Kamerstuk 32600-20

Amendement van het lid Ortega-Martijn over het plaatsen van woningcorporaties onder bijlage 3 in plaats van onder bijlage 1

Dossier: Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 11 oktober 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In bijlage 1, onder Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vervalt onderdeel 1.

II

In bijlage 3 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De krachtens artikel 70, eerste lid, van de Woningwet toegelaten rechtspersonen.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement woningcorporaties onder bijlage 3 (sectorale bezoldigingsnorm) te plaatsen in plaats van bijlage 1 (bezoldigingsmaximum). Woningcorporaties zijn private ondernemingen, waar geen sprake is van publieke financiering, die ten behoeve van het publiek belang met maatschappelijk bestemd vermogen werken. De indiener volgt met dit amendement het advies van de Commissie Dijkstal. In dit advies wordt uitgegaan van een viertal criteria.

Ortega-Martijn