Kamerstuk 32600-12

Amendement van de leden Heijnen en Wolbert over het plaatsen van de zorgsector onder het bezoldigingsmaximum

Dossier: Regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)


39,3 %
60,7 %

GL

CDA

CU

PVV

VVD

D66

SP

SGP

PvdD

PvdA


Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HEIJNEN EN WOLBERT

Ontvangen 31 augustus 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Aan bijlage 1, onderdeel Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

  • 9. De op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen toegelaten instellingen, waaronder begrepen de academische ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1.13, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  • 10. De organisaties die instellingssubsidie of projectsubsidie ontvangen krachtens de Kaderwet VWS-subsidies en die:

    • a. tot doel hebben door belangenbehartiging, voorlichting of lotgenotencontact de positie, invloed en medezeggenschap te versterken van patiënten, gehandicapten of ouderen op het gebied van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering of maatschappelijke zorg;

    • b. door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van de subsidieverstrekking met de onder a bedoelde organisaties zijn gelijkgesteld;

    • c. tot doel hebben de onder a en b bedoelde organisaties te professionaliseren of te ondersteunen.

  • 11. De rechtspersoon, bedoeld in artikel 3 van de Wet inzake bloedvoorziening.

II

Bijlage 3, onderdeel Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt tot uitvoering van de door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen motie Wolbert. Indieners zijn van mening dat de zorgsector niet onder de sectorale bezoldigingsnorm behoort te vallen, maar onder het bezoldigingsmaximum. Om deze reden voorziet het amendement in verplaatsing van de regels hieromtrent van bijlage 3 naar bijlage 1. De mogelijkheid van een sectorale bezoldigingsnorm blijft wel bestaan. Echter, de verplaatsing van het onderdeel Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar bijlage 1 maakt dat voor deze sectorale bezoldigingsnorm op dit moment geen beleid wordt gevoerd.

Heijnen

Wolbert