Kamerstuk 32389-15

Toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht om een overzicht van het aantal beleidsmonitoren

Dossier: Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

Gepubliceerd: 1 december 2011
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32389-15.html
ID: 32389-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2011

Hierbij voldoe ik aan mijn toezegging tijdens de plenaire behandeling van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht op 14 september 2011 (Handelingen II, 2010/2011, nr. 106, behandeling Wet revitalisering generiek toezicht (32389)

u een overzicht te sturen van de terreinen waar zich beleidsmonitoren bevinden.

In 2010 waren er 360 rijksmonitoren inclusief interbestuurlijke monitoren. De meeste monitoren waren in 2010 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (57), het CBS (53) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (42). De bron van deze gegevens is het tweejaarlijks trendrapport «Staat van het bestuur 2010» (Kamerstukken, 32 123 VII, nr. 73). In dit rapport staat een overzicht van het aantal beleidsmonitoren per departement.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner