Kamerstuk 32372-40

Gewijzigd amendement van het lid Koopmans c.s. ter vervanging van nr. 14 over het niet afwijken van de Europese beoordelingsmethode

Dossier: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Gepubliceerd: 15 februari 2011
Indiener(s): Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD), Karen Gerbrands (PVV), Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-40.html
ID: 32372-40
Origineel: 32372-14
Wijzigingen: 32372-41

Nr. 40 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 15 februari 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, komt artikel 28, derde lid, als volgt te luiden:

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van artikel 36, eerste lid, van verordening (EG) 1107/2009, regels worden gesteld over de toepassing van de in dat artikel bedoelde uniforme beginselen, voor zover voor de toepassing van die beginselen geen beoordelingsmethoden in richtsnoeren als bedoeld in artikel 77 van die verordening zijn gesteld. De voordracht voor een krachtens de eerste volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat Nederland, bij de toepassing van de Europese uniforme beginselen, waarnaar wordt verwezen in artikel 36, eerste lid, van de Verordening, bij het onderzoek voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen, niet kan afwijken van de Europese beoordelingsmethode. Voorts regelt dit amendement dat de eventuele regels worden vastgesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur in plaats van bij een ministeriële regeling, en dat bij de vaststelling van de algemene maatregel van bestuur een lichte voorhangprocedure geldt

Koopmans

Snijder-Hazelhoff

Gerbrands