Gepubliceerd: 9 februari 2011
Indiener(s): Karen Gerbrands (PVV), Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD), Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: landbouw organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32372-14.html
ID: 32372-14
Wijzigingen: 32372-40

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS C.S.

Ontvangen 9 februari 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel J, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van de volzin door een komma, aan artikel 28, derde lid, een zinsnede toegevoegd, luidende: met dien verstande dat bij de toepassing van de uniforme beginselen bij de beoordeling van de effecten in toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch opzicht van een gewasbeschermingsmiddel op de waterkwaliteit en het milieu, niet kan worden afgeweken van de beoordelingsmethoden die zijn opgenomen in door experts van de lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk vastgestelde richtsnoeren.

Toelichting

Dit amendement regelt dat bij de nadere invulling van de Europese uniforme beginselen, bedoeld in artikel 29, zesde lid, van de Verordening, op het gebied van het toetsen van de effecten in toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch opzicht van een gewasbeschermingsmiddel op de waterkwaliteit en het milieu, Nederland niet kan afwijken van de Europese beoordelingsmethode.

Koopmans Snijder-Hazelhoff Gerbrands