Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 april 2010

Hierbij doen wij u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde, een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Velzen

Waalkens