Gepubliceerd: 17 juni 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32263-9.html
ID: 32263-9
Origineel: 32263-2

Nr. 9 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 juli 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In de artikelen 10a.7, eerste lid, en 10a.8, achtste lid, wordt «de IB-Groep» telkens vervangen door: Onze Minister.

B

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA. ALGEMENE WET ERKENNING EG-BEROEPSKWALIFICATIES

Artikel 19, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties komt te luiden:

  • 1. Onze minister die het aangaat bevestigt binnen een maand de ontvangst van een aanvraag om erkenning van beroepskwalificaties, en deelt bij die gelegenheid in voorkomend geval mede met welke documenten de aanvraag dient te worden aangevuld.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat verbeteringen van puur technische aard.

A

Op 1 januari 2010 is in werking getreden de Wet van 15 oktober 2009 tot intrekking van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en wijziging van diverse wetten in verband met de oprichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze wet is onder meer de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) gewijzigd in die zin dat in de WSF 2000 de term IB-Groep is vervangen door de term Onze Minister. Deze wijziging van terminologie was abusievelijk nog niet doorgevoerd in de artikelen 10a.7 en 10a.8 van de WSF 2000. Deze nota van wijziging herstelt dit.

B

Deze wijziging betreft een aanscherping van artikel 19, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, ter implementatie van artikel 51, eerste lid, van Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De Nederlandse erkenningsprocedure wordt zo meer zichtbaar en concreet in overeenstemming met die richtlijn gebracht. Deze wijziging is afgestemd met de Europese Commissie.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart