Kamerstuk 32263-7

Toelichting n.a.v. de voortgezette behandeling van de Wet studiefinanciering 2000 (Kamerstuk 32 263) en aanbieding van de nota n.a.v. het verslag en de nota van wijziging

Dossier: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met onder meer niet-indexering normbedragen voor 2011 en 2012 en aanpassing aanvullende beurs

Gepubliceerd: 17 juni 2010
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32263-7.html
ID: 32263-7
Origineel: 32263-2

Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2010

Hierbij bied ik u aan de nota naar aanleiding van het verslag (kamerstuk 32 263, nr. 8) alsmede de nota van wijziging (kamerstuk 32 263, nr. 9) inzake het bovengenoemde wetsvoorstel.

Op 4 maart jongstleden is het wetsvoorstel inzake het niet indexeren van de normbedragen studiefinanciering en WTOS en aanpassing aanvullende beurs (TK 32 263) controversieel verklaard. Daarop heb ik mijn reactie op uw verslag inzake dit wetsvoorstel aangehouden. Ik wil u echter in overweging geven of u als nieuwe Kamer opnieuw zou willen beoordelen of de behandeling van het wetsvoorstel al dan niet moet worden voortgezet. Om daarin te voorzien zend ik u hierbij mijn reactie toe.

Ik hecht eraan om hierbij de volgende overweging met u te delen. Het wetsvoorstel was aangekondigd in de begrotingswet voor 2010. De doelstelling van het wetsvoorstel is om in het kader van de crisismaatregelen op korte termijn besparingen te realiseren op de studiefinancierings- en WTOS-uitgaven. Deze besparingen zijn al in genoemde begrotingswet verwerkt. De strekking van het wetsvoorstel is het bevriezen van de studiefinanciering en de WTOS-toelagen in 2011 en 2012 en het verkorten van de periode waarin de aanvullende beurs direct als gift wordt verstrekt tot de eerste vijf maanden (waar die periode nu uit de eerste twaalf maanden bestaat). Als de behandeling van het wetsvoorstel nu zou worden hervat, dan is het nog mogelijk om de wetswijzigingen per 1 januari 2011 in te laten gaan en de besparingen conform de begrotingswet te realiseren.

In het alternatieve scenario ontstaat een meerjarige afwijking van de begroting waarvoor in de huidige situatie geen dekking bestaat en is het de vraag of het wetsvoorstel nog opportuun is. De afwijking van de begroting bedraagt bij het niet realiseren van het wetsvoorstel 46 miljoen euro in 2011, oplopend tot 68 miljoen euro in 2014.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart