Kamerstuk 32123-XVIII-54

Lijst houdende een vraag en een antwoord inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 54
LIJST HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD

Vastgesteld 25 november 2009

De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie naar aanleiding van de brief van 14 oktober 2009 inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Kamerstuk 32 123 XVIII, nr. 10).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 november 2009.

Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Van Gent

De griffier van de commissie,

Van der Leeden

1

Is het waar dat op basis van BW2 art. 393 en 396 woningcorporaties met een netto-omzet van meer dan 8,8 mln. euro en méér dan 50 medewerkers reeds voor wettelijke controle in aanmerking komen? Zo ja, hoeveel corporaties vallen er in de huidige situatie niet onder de wettelijke controle?

Het is niet waar dat op basis van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek woningcorporaties met een netto-omzet van meer dan 8,8 mln. euro en méér dan 50 medewerkers reeds voor wettelijke controle in aanmerking komen. Dit is het gevolg van het feit dat in artikel 26, eerste lid, onder a, van het Besluit beheer sociale-huursector afdeling 9 van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (waar artikel 393 onder valt) niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard voor toegelaten instellingen. In het Besluit beheer sociale-huursector zijn in artikel 27 en 28 bepalingen opgenomen voor de accountantscontrole die gelden voor alle toegelaten instellingen.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van Gent (GL), voorzitter, Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), Poppe (SP), Weekers (VVD), ondervoorzitter, Dijsselbloem (PvdA), Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), Koopmans (CDA), Van der Ham (D66), Vietsch (CDA), Sterk (CDA), De Krom (VVD), Algra (CDA), Verdonk (Verdonk), Van Heugten (CDA), Jansen (SP), Ortega-Martijn (CU), Wolbert (PvdA), Van der Burg (VVD), Bouchibti (PvdA), Van Dijk (SP), Thieme (PvdD), Fritsma (PVV) en Vacature (SP).

Plv. leden: Dibi (GL), Vacature (SGP), Timmer (PvdA), Kant (SP), Blok (VVD), Bouwmeester (PvdA), Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Haverkamp (CDA), Bilder (CDA), Pechtold (D66), Willemse-van der Ploeg (CDA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Meeuwis (VVD), Vacature (CDA), Neppérus (VVD), Van Haersma Buma (CDA), De Wit (SP), Voordewind (CU), Heijnen (PvdA), Zijlstra (VVD), Leerdam (PvdA), Ulenbelt (SP), Vacature (PvdD), Bosma (PVV) en Karabulut (SP).