Kamerstuk 32123-XVIII-24

Toezegging onderzoek naar mogelijk haatzaaiende uitspraken op Marokko.nl

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 29 oktober 2009
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn integratie migratie en integratie recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XVIII-24.html
ID: 32123-XVIII-24

32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 24
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2009

Tijdens de WWI begrotingsbehandeling op 4 december 2008 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 33, blz. 2844–2889 en blz. 2892–2903) heb ik uw Kamer in antwoord op vragen van de PVVfractie, toegezegd onderzoek te laten doen naar mogelijk haatzaaiende uitspraken op Marokko.nl, tegen de achtergrond van een subsidierelatie van de exploitant van deze site met mijn ministerie. Ik heb uw Kamer in een eerdere brief op de hoogte gebracht van de stappen die ik genomen heb. Met deze brief kan ik uw Kamer informeren over de uiteindelijke uitkomsten en resultaten van mijn toezegging.

Zoals ik in het eerder schrijven heb aangegeven, wil ik vanuit mijn verantwoordelijkheid als minister voor Wonen, Wijken en Integratie geen enkel verband zien tussen enerzijds discriminerende uitlatingen en haatzaaien en anderzijds subsidies die vanuit mijn departement worden verstrekt. Wanneer op gesubsidieerde sites zulke uitlatingen staan, dienen deze prompt te worden verwijderd.

Om die reden heb ik een onderzoek laten uitvoeren door de VROM Inspectie naar mogelijk haatzaaiende en discriminerende uitlatingen op drie sites waarmee VROM/WWI direct of indirect een subsidierelatie heeft, Marokko.nl, Islamwijzer.nl en Maroc.nl. Het onderzoek wees op dat moment uit dat op de verschillende sites uitlatingen en citaten zijn aangetroffen, die als haatzaaiend, discriminerend en/of beledigend kunnen worden ervaren. Dit gold niet voor Islamwijzer.nl.

In het kader van hoor en wederhoor heb ik met de exploitanten van respectievelijk Marokko.nl en Maroc.nl meerdere gesprekken gevoerd. Met het oog op de subsidie die de exploitanten ontvangen, ben ik met hen in gesprek gegaan over verbeteringen in het beheer van de sites. De gesprekken hadden een constructief karakter en de exploitanten gaven aan het belang te onderschrijven van een strikt moderatiebeleid waarin discriminatie en haatzaaien geen plaats hebben.

Ik heb met de exploitant van Marokko.nl afspraken gemaakt over verbeteringen in het beheer. De komende maanden zal de exploitant van Marokko.nl werken aan diverse verbeteringen, met als uitdrukkelijk streven dat hij per januari 2010 in staat is discriminerende en/of haatzaaiende uitlatingen binnen het uur te verwijderen. Voor de details van de verbeteringen in het moderatiebeheer, verwijs ik u graag naar de bijgevoegde brief van Marokko.nl waarin deze zijn vastgelegd.1

Maroc.nl heeft in het verleden al een slag gemaakt in de verbetering van het moderatiebeleid en sluit zich thans aan bij de afspraken die ik gemaakt heb met Marokko.nl.

De subsidie voor het project aan de exploitant van Marokko.nl wordt in 2009 conform planning afgebouwd. Dit geldt ook voor de subsidie voor het project van de exploitant van Maroc.nl en het project Islamwijzer.nl. Het betekent dat genoemde organisaties in 2010 geen subsidie meer ontvangen voor deze concrete projecten. Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen waarin samenwerking met deze organisaties van belang zou kunnen zijn, zullen de voorwaarden in een eventuele beschikking deze nieuwe afspraken omvatten.

Ik wil benadrukken dat de afspraken met de exploitanten tot stand zijn gekomen vanuit de mogelijkheden die de subsidierelatie met deze partijen bood, maar dat ik ook mijn verantwoordelijkheid wil nemen als het gaat om discriminatie en/of haatzaaing op het internet. Een internet waarbij webfora verschoond zijn van discriminatie en haatzaaien vereist goed moderatiebeleid. Ik heb daarom het Meldpunt Discriminatie Internet opdracht gegeven om onderzoek te laten doen naar het moderatiebeleid van een aantal grote Nederlandse webfora om beter inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor goed beheer.

Tevens ben ik doende om met mijn collega-ministers het onderwerp subsidie voor internetprojecten in een bredere context te bespreken. Mijn streven is om tot een eenduidige kabinetslijn te komen.

Ik vertrouw er op u voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.