Kamerstuk 32123-XVIII-13

Amendement van het lid Van der Burg over het niet verhogen van de huurtoeslag na energiebesparende maatregelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010


16,0 %
84,0 %

CU

SGP

PvdD

Verdonk

CDA

VVD

SP

GL

PvdA

D66

PVV


32 123 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER BURG

Ontvangen 27 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd

In artikel 3 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de stijging van de uitgaven voor de huurtoeslag met 6 miljoen euro, als gevolg van de afspraken met betrekking tot energiebesparende maatregelen, ongedaan te maken. Het gaat om afspraken uit het convenant Energiebesparing corporatiesector, alsmede de doorwerking van de intensivering van de EIA voor energiebesparende maatregelen (zie ook het antwoord op vraag 52 bij de begroting WWI 2010, onderdeel Wonen en Wijken). Een stijging van de huurtoeslag ligt niet in de rede, huurders hebben immers als gevolg van de energiebesparende maatregelen ook te maken met een lagere energierekening.

Het bedrag dat met dit amendement niet aan de huurtoeslag wordt besteed, wordt ook niet aan een ander onderdeel van de begroting toegevoegd, maar gaat terug naar de schatkist.

Het is de bedoeling dat de stijging van de huurtoeslaguitgaven in het kader van energiebesparende maatregelen (in 2014 oplopend tot 28,6 miljoen euro) ook in latere jaren geen doorgang vindt.

Van der Burg