Kamerstuk 32123-XIII-40

Amendement van het lid Ouwehand ten behoeve van innovatieve proefdiervrije wetenschap

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010


25,3 %
74,7 %

GL

CU

CDA

PVV

SGP

PvdD

D66

VVD

PvdA

SP

Lid-Verdonk


32 123 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010

nr. 40
AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHAND

Ontvangen 10 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3 Een concurrerend ondernemingsklimaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 500 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat een bedrag van € 4.5 miljoen voor regionale programma’s op het gebied van Life Sciences en medische technologie (dat een onderdeel is van Pieken in de Delta) wordt overgeheveld naar de begroting voor VWS (Kamerstukken II, 32 123 XVI) ter dekking van amendement Ouwehand nr. 31.

Indiener beoogt met dit amendement de budgetten voor de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven beter te laten aansluiten bij de in Nederland aanwezige kennis en capaciteiten, om zo innovatieve proefdiervrije wetenschap een impuls te geven en te voorkomen dat Nederland in een achterhoedepositie terecht zal komen op dit steeds belangrijker wordende onderzoeksterrein. Zowel door universiteiten als door het bedrijfsleven wordt gewezen op het feit dat Nederland daarnaast ook een economisch rendement kan behalen door te investeren in projecten als bijvoorbeeld het ASAT-initiatief (Assuring Safety without Animal Testing). Uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met 3V alternatieven in de Life Sciences blijkt bovendien dat 3V-onderzoek beter toepasbare kennis oplevert voor de gezondheid van de mens.

Met dit amendement komt het budget niet te vervallen, maar wordt een klein deel van het budget geoormerkt voor proefdiervrije wetenschappelijke ontwikkelingen op deze terreinen. Bedrijven kunnen hiervoor een projectaanvraag indienen bij ZonMw.

Ouwehand