Kamerstuk 32123-VIII-83

Motie Voordewind/Atsma over het aanbod in het domein opinie tijdens prime time

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 30 november 2009
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Joop Atsma (CDA)
Onderwerpen: begroting cultuur en recreatie financiën media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-83.html
ID: 32123-VIII-83

72,0 %
28,0 %

GL

SP

PvdA

D66

VVD

PvdD

SGP

PVV

CU

Verdonk

CDA


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 83
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN ATSMA

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit de Terugblik 2008 van de publieke omroep blijkt dat het aanbod binnen het domein opinie (meningsvorming en actualiteiten) tijdens prime time (16–24 uur) niet in balans is;

constaterende, dat de motie-Atsma c.s. (31 804, nr. 67) van 26 maart jl. over een gebrek aan duiding bij nieuws en actualiteiten, nog niet is uitgevoerd;

van mening, dat de raad van bestuur van de NPO bij het maken van de zendtijdindeling dient te bevorderen dat er binnen het aanbodsdomein opinie sprake is van pluriformiteit: naar opvattingen en invalshoeken onderscheidende bijdragen van ledengebonden omroepen;

roept derhalve de regering op, bij de per 1 september 2010 te sluiten prestatieovereenkomst met de NPO, dit te bevorderen en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Atsma