Kamerstuk 32123-VIII-43

Motie Kraneveldt-van der Veen c.s. over inspelen op innovatieve mogelijkheden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


85,2 %
14,8 %

SP

CU

GL

PvdA

PvdD

CDA

SGP

VVD

PVV

D66

Verdonk


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 43
MOTIE VAN HET LID KRANEVELDT-VAN DER VEEN C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de wijze waarop het basisonderwijs zijn schooltijden heeft georganiseerd de laatste decennia geen wezenlijke wijzigingen heeft ondergaan, ondanks nieuwe wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de manier waarop kinderen zich op diverse leeftijden ontwikkelen;

van mening, dat het daarom de moeite waard is om te onderzoeken hoe scholen deze inzichten zouden kunnen benutten om de schooltijden en het onderwijs- en activiteitenaanbod optimaal vorm te geven;

verzoekt de regering om nog deze kabinetsperiode via een multidisciplinair experiment op één of meerdere scholen in de praktijk te laten zien hoe het onderwijs kan inspelen op innovatieve mogelijkheden voor schooltijden en dagarrangementen en dit experiment wetenschappelijk te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kraneveldt-van der Veen

Jan Jacob van Dijk

Anker