Kamerstuk 32123-VIII-22

Motie Bosma over het zo snel mogelijk uitvoeren van de afspraak over het vastleggen van het Nederlands in de Grondwet

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010


70,0 %
30,0 %

PVV

CDA

SP

CU

Verdonk

SGP

PvdA

D66

VVD

PvdD

GL


32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 22
MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het regeerakkoord (Hoofdstuk 6: Overheid en dienstbare sector, paragraaf «Kunst en cultuur») is afgesproken dat de overheid het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurstaal en cultuur- en omgangstaal bevordert en daartoe het Nederlands vastlegt in de Grondwet, onverminderd de wettelijke erkenning van (het gebruik van) de Friese taal;

overwegende, dat deze afspraak nog niet is uitgevoerd;

verzoekt de regering zo snel mogelijk de gemaakte afspraak over het vastleggen van het Nederlands in de Grondwet uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma