Kamerstuk 32123-VIII-107

Themarapport 'Veilig en wel opgeborgen' met beleidsreactie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 19 januari 2010
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)
Onderwerpen: begroting bestuur cultuur en recreatie financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VIII-107.html
ID: 32123-VIII-107

32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 107
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2010

Hierbij bied ik u het themarapport «Veilig en wel opgeborgen, een onderzoek naar de archiefruimten van zelfstandige bestuursorganen»1 aan, dat is opgesteld door de Erfgoedinspectie, sector archieven.

In deze aanbiedingsbrief geef ik tegelijkertijd mijn beleidsreactie. Uitgangspunt is, dat zorgdragers zelf verantwoordelijk zijn om al dan niet als opdrachtgever, bij huisvesting en archiefruimten de Archiefwet en de archiefwettelijke regelingen uit te voeren en na te leven. Mijn beleid is er mede op gericht om door duidelijke regelgeving en voorlichting goed uitvoerings- en naleefgedrag te bevorderen.

De aanbeveling, die de Erfgoedinspectie op basis van haar bevindingen doet om bij de invoering van de nieuwe Archiefregeling middels een gedegen voorlichting ruim aandacht te schenken aan de bevordering van de deskundigheid van zorgdragers en bouwadviseurs op het gebied van bouw en inrichting van archiefruimten, neem ik derhalve graag over. Het rapport onderschrijft mijns inziens ook het belang van deze nieuwe regeling, die een integratie en gedeeltelijke vereenvoudiging betekent van de drie huidige archiefregelingen en op 1 april 2010 in werking zal treden. De regeling kwam tot stand in overleg met zowel bestuurlijke partners, vertegenwoordigers uit het veld en archiefprofessionals als aanbieders van archiefdiensten.

Alle communicatie over de regeling zal ter hand worden genomen door het Nationaal Archief. De aanbeveling om te komen tot opstelling van een veiligheidsplan voor het archief kan hierin worden meegenomen.

De doelgroep van deze communicatie en voorlichting is daarmee groter dan die van dit themarapport, de publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s), maar omvat alle archiefwettelijke zorgdragers. Ook omdat de EGI heeft aangegeven dat het beeld van een inspectie van archiefruimten bij andere zorgdragergroepen vermoedelijk zeer vergelijkbaar is.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R. H. A. Plasterk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.