Kamerstuk 32123-VII-34

Motie Van Beek over afspraken met het IPO over het takenpakket van provincies volgens de lijnen van het rapport van de commissie-Lodders

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 23 november 2009
Indiener(s): Willibrord van Beek (VVD)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn provincies
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VII-34.html
ID: 32123-VII-34

40,7 %
59,3 %

SP

Verdonk

PvdA

PvdD

D66

CU

PVV

SGP

CDA

VVD

GL


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 34
MOTIE VAN HET LID VAN BEEK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de diverse bestuurslagen in Nederland zich vaak met dezelfde onderwerpen en beleidsterreinen bezighouden;

van mening, dat niet alle taken op alle niveaus gedaan hoeven te worden;

van mening, dat de provincies in Nederland (middenbestuur) zich met name moeten bezighouden met die onderwerpen en beleidsterreinen die bovengemeentelijk en regionaal van aard zijn, zoals beschreven in het rapport van de commissie-Lodders;

verzoekt de regering daar met het Interprovinciaal Overleg (IPO) afspraken over te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beek