Kamerstuk 32123-VII-33

Motie Van Beek over voorbereidingen voor definitieve besluitvorming over minder departementen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 23 november 2009
Indiener(s): Willibrord van Beek (VVD)
Onderwerpen: begroting bestuur financiƫn rijksoverheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VII-33.html
ID: 32123-VII-33

22,7 %
77,3 %

D66

PVV

PvdD

CDA

GL

PvdA

Verdonk

SGP

CU

VVD

SP


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 33
MOTIE VAN HET LID VAN BEEK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de organisatie van de rijksdienst bestaat uit 13 departementen en twee programmaministeries;

overwegende, dat daardoor sprake is van verkokering, versnippering, bureaucratie en onvoldoende samenhang in het beleid;

van mening, dat burgers baat hebben bij een rijksdienst die krachtig, klein en kosteneffectief is;

van mening, dat het samengaan van (programma)departementen die beleidsmatig raakvlakken met elkaar hebben, bijdraagt aan een efficiënte en effectieve rijksdienst en tot samenhang in beleid;

verzoekt de regering voorbereidingen te treffen die ertoe leiden dat bij de komende kabinetsformatie definitieve besluitvorming over minder departementen kan plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beek