Kamerstuk 32123-VII-19

Motie Kuiken over meerwaarde onderzoek naar een centrale unit voor politiemensen die slachtoffer zijn van geweld

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010


77,3 %
22,7 %

PvdD

SP

CDA

CU

SGP

PvdA

Verdonk

PVV

GL

VVD

D66


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 19
MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat geweld tegen publieke dienstverleners en in het bijzonder tegen de politie een groot probleem vormt;

van mening, dat politieagenten die slachtoffer zijn van geweld goede nazorg nodig hebben;

van mening, dat er voor deze politieagenten één loket zou moeten zijn voor onder andere juridische en psychosociale hulp;

van mening, dat een dergelijk loket kan zorgen voor een snelle en eenduidige behandeling van politieagenten die slachtoffer van geweld zijn;

verzoekt de regering om bij het onderzoek naar het bundelen van politietaken in een landelijke centrale dienst tevens te betrekken of een centrale unit voor politiemensen die slachtoffer zijn van geweld meerwaarde heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken