Kamerstuk 32123-VI-22

Amendement van het lid Vroonhoven-Kok over de extra bijdragen aan de rechtspraak en de rechtsbijstand

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK

Ontvangen 5 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 32 000 (x € 1 000).

II

In artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 32 000(x € 1 000).

Toelichting

In de begroting is € 32 miljoen uitgetrokken voor hogere kosten rechtspraak. Uit het antwoord van de minister op de feitelijke vraag hierover (32 123 VI – nr. 13) blijkt dat van dit bedrag € 20 miljoen ten goede komt aan de rechtsbijstand en € 12 miljoen aan de rechtspraak. Dit amendement strekt ertoe om deze bedragen om te draaien. Reden ervoor is dat het bedrag van € 20 miljoen haaks lijkt te staan op de ingezette bezuinigingen op de rechtsbijstand. De rechtspraak zou deze extra middelen kunnen inzetten voor de verdere uitrol van Promis en een verbeterd toezicht op de bewindvoering bij de kantongerechten.

Van Vroonhoven-Kok