Kamerstuk 31994-19

Motie Anker c.s. over mogelijkheden van opvang voor de groepen "buiten schuld", "verblijf bij kind" en "schrijnendheid"

Dossier: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure


79,3 %
20,7 %

CDA

D66

PVV

GL

SP

PvdA

SGP

VVD

PvdD

CU

Verdonk


31 994
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

nr. 19
MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten geconfronteerd worden met uitgeprocedeerde asielzoekers die recht hebben op verblijf in Nederland gedurende hun verdere procedure, maar geen recht hebben op opvangvoorzieningen;

van mening, dat voor de relatief kleine groepen «buiten schuld», «schrijnendheid» en «verblijf bij kind», moet worden gezocht naar een passende oplossing;

van mening, dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers met onbekende bestemming vertrekken, teneinde daadwerkelijk werk te kunnen maken van een effectief terugkeerbeleid;

overwegende, dat om over te kunnen gaan tot opvang van deze groepen, passende filters moeten worden opgesteld, teneinde misbruik te voorkomen en tevens de consequenties van het bieden van opvang aan deze groepen in beeld moeten worden gebracht;

verzoekt de regering de mogelijkheden tot en de consequenties van het bieden van opvang aan de groepen, «buiten schuld», «verblijf bij kind» en «schrijnendheid», in kaart te brengen en de Kamer binnen drie maanden over de uitkomsten daarvan te informeren en waar mogelijk met voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Spekman

Van Velzen

Azough

Koşer Kaya