63,3 %
36,7 %

SP

CDA

PvdA

PVV

SGP

CU

GL

VVD

D66

PvdD


Nr. 43 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de beleidsbrief Eenvoudig Beter (31 953, nr. 40) wordt gesteld dat «uit onderzoek blijkt dat 10% van de totale plankosten, waartoe de onderzoekslasten worden gerekend, kunnen worden bespaard met een efficiënter systeem», wat zou neerkomen op 600 mln. per jaar;

overwegende, dat in de begroting IenM gerekend wordt op een besparing op apparaatlasten van 50 mln. per jaar ten gevolge van de nieuwe omgevingswet;

verzoekt de regering om uiterlijk bij de aanbieding van het voorontwerp omgevingswet een onafhankelijke analyse aan de Kamer aan te bieden, die de geclaimde besparingen onderbouwt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen