Kamerstuk 31953-42

Motie Paulus Jansen over een analyse van problemen die samenhangen met het huidige stelsel van wetten

Dossier: Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)


48,0 %
52,0 %

SP

SGP

PvdA

CDA

PVV

PvdD

GL

CU

D66

VVD


Nr. 42 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 23 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het grootste wetgevingstraject op het gebied van ruimtelijk en milieurecht uit de geschiedenis van Nederland wordt ingezet zonder dat er een onafhankelijke, wetenschappelijke analyse is gemaakt van de problemen die samenhangen met het huidige stelsel van wetten en de onderliggende oorzaken van die problemen;

verzoekt de regering om uiterlijk bij de aanbieding van het voorontwerp omgevingswet een dergelijke probleemanalyse aan de Kamer aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen