Gepubliceerd: 16 juni 2010
Indiener(s): Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-36.html
ID: 31953-36

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 juni 2010

Tijdens het Algemeen Overleg van 22 april jl. (kamerstuk 31 953, nr. 27) heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van het ICT-instrument en het voorgenomen overleg hierover met IPO en VNG. Ook zijn de signalen van diverse overheden over het feit of zij ook daadwerkelijk met de tool in hun organisatie kunnen gaan werken met u gedeeld.

Ik heb u gemeld dat ik in een gezamenlijk overleg met IPO, VNG en de UvW zou bepalen wat een zorgvuldige invoeringsdatum voor alle partijen die met de Wabo gaan werken, zou moeten zijn.

In het Bestuurlijk Overleg van 1 juni jl. is in gezamenlijkheid gecloncludeerd dat de invoeringsdatum van de Wabo 1 oktober 2010 zou moeten zijn, ten einde de invoering zorgvuldig en verantwoord te laten verlopen.

Deze datum zal zo spoedig mogelijk in een Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding worden vastgelegd en daarna gepubliceerd in het Staatsblad.

Alle bestuurders van betrokken overheden informeer ik via een brief over de invoeringsdatum. Een afschrift van deze brief treft u als bijlage aan.1

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa