Gepubliceerd: 20 april 2010
Indiener(s): Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
Onderwerpen: bouwen en verbouwen huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-34.html
ID: 31953-34

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2010

In verband met het door de vaste commissie voor VROM van uw Kamer geplande Algemeen Overleg Wabo/Omgevingsdiensten op 22 april 2010 doe ik u hierbij de slotverklaring toekomen van de door het IPO en de VNG op 31 maart en 1 april in Zeist georganiseerde ambtelijke werkconferentie (het Zeister Beraad)1.

Tijdens deze werkconferentie hebben vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk en van de koepelorganisaties IPO, VNG en Unie van Waterschappen een werkprogramma voor 2010 en 2011 opgesteld met de package deal van juni 2009 als belangrijk referentiepunt.

Deze slotverklaring heeft de status van een ambtelijk advies aan de bestuurders van de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Rijk, waarover nog bestuurlijk overleg zal plaatsvinden.

In antwoord op de brief van 31 maart 2010 van de vaste commissie voor VROM van uw Kamer, beschouw ik het als een zaak van het nieuwe kabinet om uw Kamer te informeren over de wijze waarop het uitvoering gaat geven aan de in de Eerste Kamer aangenomen motie Huijbregts-Schiedon, 31 953, I.

Een afschrift van deze brief is heden verzonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa