Gepubliceerd: 27 oktober 2009
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting economie financiƫn ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31930-45.html
ID: 31930-45

16,0 %
84,0 %

CDA

GL

PVV

SP

Verdonk

SGP

PvdA

D66

CU

VVD

PvdD


31 930
Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)

nr. 45
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 27 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XII, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, komt te luiden:

1°. het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 1a, vierde lid, onderdelen c en d, van de Successiewet 1956 voor het eerst toepassing vinden met ingang van 1 januari 2012;.

Toelichting

De voorgestelde wijziging bewerkstelligt dat de in het wetsvoorstel opgenomen bepaling dat bloedverwanten in de rechte lijn niet elkaars partner kunnen zijn, pas op 1 januari 2012 in werking treedt. Het betekent dat ook een ouder en een kind die met elkaar samenwonen (en aan de overige voorwaarden voldoen) tot 1 januari 2012 als elkaars partners aangemerkt kunnen worden.

Remkes