31 911
Voorstel van wet van de leden Blanksma-van den Heuvel en Spekman tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is beperkende regels te stellen met betrekking tot televisiereclame over geldkrediet en daartoe de Wet op het financieel toezicht te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 4:33 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:33a

Een aanbieder van krediet:

a. brengt in een reclame-uiting over geldkrediet via de televisie geen goederen of diensten in beeld of ten gehore die met krediet kunnen worden aangeschaft; en

b. onthoudt zich tussen 6 en 21 uur van het doen van reclame-uitingen over krediet via de televisie.

B

Na artikel 4:74 wordt in § 4.3.3.2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:74a

Artikel 4:33a is van overeenkomstige toepassing op bemiddelaars in krediet.

C

De bijlage bij artikel 1:79 wordt als volgt gewijzigd:

In de numerieke volgorde van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt ingevoegd «4:33a» en «4:74a».

D

De bijlage bij artikel 1:80 wordt als volgt gewijzigd:

In de numerieke volgorde van artikelen uit het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt ingevoegd «4:33a» en 4:74a».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,