Kamerstuk 31904-13

Amendement van het lid Van der Ham over een advies door de raad van bestuur van de NMa bij besluitvorming rondom investeringen in de aanleg of uitbreiding van het gas-/electriciteitsnet

Dossier: Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten


31 904
Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en houdende regels met betrekking tot de voorrang voor duurzame elektriciteit, alsmede enkele andere wijzigingen van deze wetten

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 11 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel O, worden aan artikel 39f, derde lid, twee volzinnen toegevoegd, luidende: Alvorens onze Minister besluit, brengt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit advies uit over het te nemen besluit. Het advies wordt uiterlijk bij de bekendmaking van het besluit openbaar gemaakt.

II

In artikel II, onderdeel G, worden aan artikel 20e, derde lid, twee volzinnen toegevoegd, luidende: Alvorens onze Minister besluit, brengt de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit advies uit over het te nemen besluit. Het advies wordt uiterlijk bij de bekendmaking van het besluit openbaar gemaakt.

Toelichting

In zowel de Elektriciteits- als de Gasrichtlijn is bepaald dat de «regelgevende instantie» die is belast met onder meer de toetsing van investeringen zoals bedoeld in artikel 39f, eerste lid, en artikel 20e, eerste lid, door de netbeheerders geheel onafhankelijk moet zijn van de belangen van de elektriciteits- en gassector. In Nederland is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aangewezen als «regelgevende instantie» in de zin van deze bepalingen.

Voor een goede afweging tussen betaalbare prijzen voor afnemers en het belang van de publieke aandeelhouders is het wenselijk dat de Minister advies inwint van een onafhankelijke toezichthouder over het nut en de noodzaak van de voorgestelde investeringen van de landelijke elektriciteits- en gasnetbeheerders. Dit amendement legt neer dat het advies uiterlijk bij de bekendmaking van het besluit op de aanvraag openbaar gemaakt wordt.

Van der Ham