Gepubliceerd: 14 september 2010
Indiener(s): Hirsch Ballin
Onderwerpen: jongeren recht staatsrecht zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31831-20.html
ID: 31831-20

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2010

Op 15 juni 2010 heeft de Eerste Kamer het voorstel van wet van het lid Arib tot wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de instelling van de Kinderombudsman (Wet Kinderombudsman) aanvaard (Kamerstukken 31 831). Het wetsvoorstel behelst de instelling van een Kinderombudsman binnen het instituut Nationale ombudsman. Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister voor Jeugd en Gezin, dat de ministerraad mij heeft gemachtigd het voorstel van wet voor bekrachtiging voor te dragen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E. M. H. Hirsch Ballin