Gepubliceerd: 15 januari 2009
Indiener(s): Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31829-5.html
ID: 31829-5

31 829
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 15 januari 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In het opschrift wordt «informatiseringsbank» vervangen door: Informatiseringsbank.

II

In artikel III, onderdeel A, wordt de zinsnede na «luidende:» op een nieuwe regel geplaatst.

III

In artikel V, onderdeel A, wordt de zinsnede na «luidende:» op een nieuwe regel geplaatst.