100,0 %
0,0 %

CU

D66

CDA

SGP

PvdD

GL

VVD

Verdonk

SP

PVV

PvdA


31 829
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

nr. 14
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BISKOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 11

Voorgesteld 26 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een groot aantal Nederlandse leerlingen, woonachtig in Nederland, in België onderwijs geniet;

overwegende, dat de leerplicht voor deze kinderen in België dient te worden nageleefd;

overwegende, dat de Nederlandse leerplichtambtenaar geen zicht heeft op het verzuim in België;

verzoekt de regering om het toezicht op naleving van de leerplicht voor Nederlandse leerlingen die in België onderwijs genieten te regelen, zodat verzuim gemeld wordt en verzoekt de regering om de Kamer voor de begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop