Kamerstuk 31829-11

Wijziging van o.a. Leerplichtwet 1969 i.v.m. o.a. vereenvoudigen procedure voor verzuimmelding

Dossier: Wijziging van o.a. Leerplichtwet 1969 i.v.m. o.a. vereenvoudigen procedure voor verzuimmelding


nr. 11
MOTIE VAN HET LID BISKOP

Voorgesteld 19 mei 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een groot aantal Nederlandse leerlingen, woonachtig in Nederland, in België onderwijs geniet;

overwegende, dat de leerplicht voor deze kinderen in België niet wordt nageleefd;

overwegende, dat de (Belgische of Nederlandse) leerplichtambtenaar geen zicht heeft op het verzuim;

verzoekt de regering om het toezicht op naleving van de leerplicht voor Nederlandse leerlingen die in België onderwijs genieten te regelen, zodat verzuim gemeld wordt;

verzoekt de regering om de Kamer voor de begrotingsbehandeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010 te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Biskop