Kamerstuk 31829-10

Wijziging van o.a. Leerplichtwet 1969 i.v.m. o.a. vereenvoudigen procedure voor verzuimmelding

Dossier: Wijziging van o.a. Leerplichtwet 1969 i.v.m. o.a. vereenvoudigen procedure voor verzuimmelding


nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID BISKOP

Ontvangen 19 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, artikel 21a, eerste lid, wordt de zinsnede «op drie achtereenvolgende schooldagen, danwel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van het aantal uren les- of praktijktijd bedraagt» vervangen door: «een hele schooldag, danwel het verzuim gedurende een periode van een lesweek meer dan 1/4 deel van het aantal uren les- of praktijktijd bedraagt».

Toelichting

Het verzuim van een leerling moet gemeld worden, als dit verzuim drie achtereenvolgende schooldagen gedurende een periode van een maand, danwel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van het aantal uren lesof praktijktijd bedraagt. Elk uur spijbelen is er een teveel. Verzuim moet eerder gemeld worden. Dit amendement verkort de termijn om verzuim te melden.

Biskop