Gepubliceerd: 11 november 2008
Indiener(s): Jet Bussemaker (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-19.html
ID: 31706-19

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 19
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2008

In het verslag van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel houdende een regeling voor een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Kamerstukken II, 31 706, nr. 11) hebben verschillende leden de vraag gesteld welke hulpmiddelen worden aangewezen voor de afbakening van de doelgroep. Hierop is geantwoord dat dit wordt geregeld bij ministeriële regeling die zo spoedig mogelijk naar uw Kamer zal worden gestuurd. Op dit moment wordt nog aan enkele technische details van de regeling gewerkt. Ter voorbereiding op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel wil ik u echter, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, graag reeds informeren over de nadere regels die in deze ministeriële regeling aan de afbakening van de doelgroep zullen worden gesteld.

In de ministeriële regeling zullen vijf afbakeningscriteria nader uiteengezet worden. Het gaat hier om de aanduiding van zware en lichte farmaceutische kostengroepen (FKG’s), het aanwijzen van diagnose kostengroepen (DKG’s), het aanwijzen van revalidatiecentra en het bepalen van het bedrag dat een verzekerde die jonger is dan 18 jaar de twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd, aan fysiotherapie heeft gehad.

Zware en lichte FKG’s

Zoals in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel reeds uiteen is gezet, is de onderverdeling in lichte en zware FKG’s de volgende:

Lichte FKG’s

FKG 1 Glaucoom;

FKG 2 Schildklieraandoeningen;

FKG 3 Psychische aandoeningen;

FKG 5 Diabetes IIb;

FKG 6 Cara;

FKG 7 Diabetes IIa;

FKG 10 Hartaandoeningen;

FKG 13 Diabetes I.

Zware FKG’s:

FKG 8 Epilepsie;

FKG 9 Ziekte van Crohn/colitus ulcerosa;

FKG 11 Reuma;

FKG 12 Parkinson;

FKG 14 Transplantaties;

FKG 15 Cystic fibrosis/pancreas aandoeningen;

FKG 16 Aandoeningen van hersenen en ruggenmerg;

FKG 17 Kanker;

FKG 18 HIV/AIDS;

FKG 19 Nieraandoeningen;

FKG 20 Groeihormonen.

DKG’s

Als DKG’s als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het (concept) Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten worden alle DKG’s aangewezen die ook worden gehanteerd binnen de Zvw-risicoverevening. Voorbeelden van DKG’s zijn radiotherapie, chemotherapie, thuisbeademing, neurologie en dialyse.

Revalidatiecentra

De revalidatiecentra die worden aangewezen zijn opgenomen in de lijst in bijlage 1. Verzekerden die in het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, zorg hebben ontvangen in deze centra komen voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Fysiotherapie en oefentherapie

In artikel 2, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is het recht op tegemoetkoming geregeld voor verzekerden die in het kalenderjaar waarop de uitkering betrekking heeft, fysiotherapie of oefentherapie ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) verleend hebben gekregen.

In dit verband is van belang dat de aanspraak die in het kader van de Zvw is geregeld op het terrein van fysiotherapie en oefentherapie, voor verzekerden jonger dan achttien jaar uitgebreider is dan de aanspraak voor verzekerden van achttien jaar en ouder. Verzekerden van achttien jaar en ouder hebben in het kader van de Zvw uitsluitend aanspraak op fysio- of oefentherapie indien zij lijden aan een van de aandoeningen die zijn aangegeven in bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekeringen. In genoemde bijlage zijn de aandoeningen vermeld waarvoor langdurige of chronische fysiotherapie dan wel oefentherapie is aangewezen en voor welke termijn dit wordt vergoed. Verzekerden die jonger zijn dan achttien jaar krijgen altijd de eerste negen behandelingen vergoed. Met andere woorden, ook indien het gaat om een aandoening die niet in die bijlage staat vermeld, hebben verzekerden jonger dan achttien jaar aanspraak op ten hoogste negen behandelingen fysio- of oefentherapie per aandoening per jaar. Bij ontoereikend resultaat kunnen die negen behandelingen nog een keer met maximaal negen behandelingen worden uitgebreid.

Vanwege het hiervoor bedoelde verschil in de aanspraak voor fysiotherapie is in de bestanden van de zorgverzekeraars niet te onderscheiden of een verzekerde jonger dan 18 jaar deze fysiotherapie ontvangt, omdat hij een aandoening heeft die voorkomt op de lijst van bijlage een van het Besluit zorgverzekering, terwijl wij dit voor verzekerden van achttien jaar of ouder wel weten. In het besluit is daarom geregeld dat verzekerden die in het kalenderjaar waarop de uitkering betrekking heeft achttien jaar of ouder waren, recht hebben op een tegemoetkoming indien zij in dat kalenderjaar fysiotherapie of oefentherapie ten laste van de Zvw verleend hebben gekregen. Deze verzekerden hebben een aandoening die voorkomt op de eerder genoemde lijst.

Voor verzekerden die in het kalenderjaar waarop de uitkering betrekking heeft jonger waren dan achttien jaar, is in het (concept) Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten bepaald dat zij in dat kalenderjaar en het daaraan voorafgaande jaar voor minimaal een bepaald bedrag aan fysiotherapie dan wel oefentherapie uit hoofde van de Zvw vergoed hebben gekregen. De hoogte van dat bedrag wordt bij ministeriële regeling vastgesteld. Aangezien het de bedoeling is dat slechts mensen die chronisch gezondheidsproblemen hebben, waarvoor zij meerkosten hebben, recht hebben op de tegemoetkoming, is ervoor gekozen bij de vaststelling van dit bedrag rekening te houden met de gemiddelde kosten van negen behandelingen fysiotherapie.

Het bedrag gebaseerd op de kosten van negen behandelingen fysiotherapie bedraagt voor 2009 € 247,50. Dit is opgebouwd uit negen maal het gemiddeld tarief van € 27,50 voor een zitting fysiotherapie. Verzekerden van onder de 18 jaar die twee jaar achter elkaar dit bedrag of meer aan fysiotherapie of oefentherapie hebben genoten, hebben recht op de tegemoetkoming voor chronisch zieken of gehandicapten.

Hulpmiddelen

Als hulpmiddelen worden aangewezen de volgende hulpmiddelen als genoemd in artikel 2.6 van de Regeling zorgverzekering:

– prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet;

– gelaatsprothesen;

– oogprothesen;

– orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals;

– mammaprothesen;

– gezichtshulpmiddelen;

– gehoorhulpmiddelen;

– verzorgingsmiddelen;

– hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen;

– injectiespuiten;

– uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe;

– apparatuur voor positieve uitademingsdruk;

– draagbare, uitwendige infuuspompen;

– schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen;

– hulpmiddelen voor het toedienen van voeding;

– allergeenvrije en stofdichte hoezen;

– hulpmiddelen voor communicatie;

– zuurstofapparatuur;

– longvibrators;

– vernevelaars met toebehoren;

– beeldschermloepen;

– uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren;

– CPAP-apparatuur;

– solo-apparatuur;

– tactielleesapparatuur;

– vervanging van BAHA-hoortoestellen;

– zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden;

– inrichtingselementen van woningen;

– geleidehonden;

– hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie;

– thuisdialyse-apparatuur.

– PGB hulpmiddelen.

– Reparatie en onderhoud van hulpmiddelen.

De hierboven aangewezen hulpmiddelen, zijn bijna alle hulpmiddelen die op grond van de Zorgverzekeringswet voor vergoeding in aanmerking komen. Niet worden meegenomen:

– hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden;

– verbandmiddelen.

– pruiken;

– hulpmiddelen bij diabetes;

Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden zijn geen criterium voor een handicap of chronische ziekte en zijn daarom niet meegenomen bij de afbakening. Ook verbandmiddelen zijn niet meegenomen, omdat het gebruik van verbandmiddelen veelal geen indicator is voor een chronische ziekte of handicap.

Indien iemand een pruik nodig heeft, komen de kosten van deze pruik tot een bedrag van € 264,50 ten laste van de zorgverzekeraar indien iemand zodanige psychische bezwaren ondervindt van kaalheid dat het gebruik van een haarwerk aangewezen is. Het simpele feit dat iemand op deze grond een pruik vergoed krijgt, wil echter niet per definitie zeggen dat iemand chronisch ziek of gehandicapt is en daardoor meerkosten ondervindt. Daarom zijn pruiken niet opgenomen in bovenstaande lijst met hulpmiddelen. Volledigheidshalve wil ik erop wijzen dat indien iemand een pruik nodig heeft, omdat hij door chemotherapie tijdelijk kaal is geworden, wel in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming op grond van een of meerdere van de andere criteria. Mensen met kanker hebben recht op een tegemoetkoming indien zij medicijnen gebruiken die vallen onder de zware FKG kanker. Ook kan het zijn dat zij op grond van een DKG recht hebben op een tegemoetkoming of, in combinatie met de zware FKG recht hebben op een verhoging van de tegemoetkoming.

Hulpmiddelen voor diabetes zijn ook niet opgenomen. De reden hiervoor is dat indien hulpmiddelen voor diabetes zouden worden opgenomen, vrijwel iedereen met diabetes een tegemoetkoming zou ontvangen omdat vele diabetespatiënten ook reeds worden geïdentificeerd met FKG’s. Het is echter niet per definitie zo dat iemand met diabetes altijd geconfronteerd wordt met meerkosten of met meerkosten die zo hoog zijn dat daarvoor een tegemoetkoming dient te worden gegeven. Er zijn echter wel mensen met een zware vorm van diabetes waarbij wordt verwacht dat deze wel tot meerkosten leidt. Deze groep komt naar verwachting wel in aanmerking voor een tegemoetkoming, doordat zij op grond van een van de andere criteria recht hebben op een tegemoetkoming. Zo is er een DKG met voor diabetes met chronische complicaties. Verzekerden die naar het ziekenhuis moeten voor deze complicaties door diabetes komen op grond van deze DKG in aanmerking voor een tegemoetkoming. Daarnaast kan diabetes leiden tot andere aandoeningen, zoals aandoeningen aan hart- en bloedvaten, nieraandoeningen, neuropathie, maar ook bijvoorbeeld tot dementie. Deze aan diabetes gerelateerde aandoeningen zijn opgenomen in de afbakeningscriteria van de doelgroep. Indien een verzekerde in een lichte FKG voor diabetes en bovendien in een lichte FKG voor hartaandoeningen is ingedeeld, heeft deze persoon afhankelijk van zijn leeftijd recht op een tegemoetkoming van € 150 of € 300. Iemand met diabetes die is ingedeeld in de lichte FKG diabetes en ingedeeld is in de zware FKG nieraandoeningen heeft ook recht op deze tegemoetkoming. Iemand die dementerend is zal mogelijk ingedeeld zijn in de lichte FKG psychische aandoeningen of AWBZ zorg nodig hebben, waardoor er tevens een recht op de tegemoetkoming bestaat.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

BIJLAGE 1

Revalidatiecentra als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Centrum voor Revalidatie – UMCG (Beatrixoord)

Dilgtweg 5

9751 ND HAREN

Revalidatie Friesland

Hoofdstraat 3

9244 CL BEETSTERZWAAG

Het Roessingh, centrum voor revalidatie

Roessinghsbleekweg 33

7522 AH ENSCHEDE

De Vogellanden, centrum voor revalidatie

Hyacinthstraat 66a

8013 XZ ZWOLLE

ViaReva, centrum voor revalidatie

Arnhemseweg 11

7331 BA APELDOORN

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal

Heyenoordseweg 5

6813 GG ARNHEM

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC)

Korte Molenweg 3

3941 PW DOORN

Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Rembrandtkade 10

3583 TM UTRECHT

De Trappenberg

Crailoseweg 116

1272 EX HUIZEN

Heliomare

Relweg 51

1949 EC WIJK AAN ZEE

Jan van Breemen Instituut

Dr. Jan van Breemenstraat 2

1056 AB AMSTERDAM

Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA)

Overtoom 283

1054 HW AMSTERDAM

Sophia Revalidatie

Vrederustlaan 180

2543 SW DEN HAAG

Sophia Revalidatie Delft

Reinier de Graafweg 1

2625 AD DELFT

Revalidatiecentrum De Waarden

Albert Schweitzerplaats 25

3318 AT DORDRECHT

Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC)

Wassenaarseweg 501

2333 AL LEIDEN

Rijndam revalidatiecentrum

Westersingel 300

3015 LJ ROTTERDAM

Capri Hartrevalidatie Rotterdam

Parklaan 38

3016 BC ROTTERDAM

Spine & Joint Centre

Westerlaan 10

3016 CK ROTTERDAM

Stichting Revalidatiegeneeskunde Zeeland

’s-Gravenpolderseweg 114a

4462 RA GOES

Revalidatiecentrum Blixembosch

Toledolaan 2

5629 CC EINDHOVEN

Stichting Revalidatiecentrum Breda

Brabantlaan 1

4817 JW BREDA

Revalidatiecentrum Leijpark

Prof. Stoltehof 3

5022 KE TILBURG

Revalidatiecentrum Tolbrug

Tolbrugstraat 11

5211 RW S HERTOGENBOSCH

Stichting Revalidatie Limburg (SRL)

Zandbergsweg 111

6432 CC HOENSBROEK

EUGENIA Revalidatie

Symondstrasse 11

CH-DAVOS-PLATZ