Kamerstuk 31706-15

Amendement van het lid leijten over motivering begrotingsgronden voor toekenning/afwijzing tegemoetkoming

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 12 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 3 wordt er een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

Het CAK verstrekt op verzoek van de verzekerde of zijn erfgenaam binnen vier weken na het verzoek kosteloos en in een voor hem begrijpelijke taal op welke gronden, voor zover die gronden het CAK bekend zijn, hem de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is toegekend of geweigerd. Het CAK is bevoegd de verzekerde of zijn erfgenaam te vragen zich op deugdelijke wijze te legitimeren.

Toelichting

De aanvrager van de tegemoetkoming verdient zicht op de gronden waarop de beslissing voor toekenning of afwijzing is gemotiveerd. De gemotiveerde beslissing dient binnen de redelijke termijn van vier weken te worden verstuurd.

Leijten