Kamerstuk 31706-13

Concept Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Gepubliceerd: 21 oktober 2008
Indiener(s): Jet Bussemaker (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-13.html
ID: 31706-13

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 13
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2008

Met deze brief bied ik, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatsecretaris van Financiën het concept Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aan.1

In dit concept besluit zijn bepalingen van de voorgestelde Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Kamerstukken II, 31 706, nr. 2) nader geregeld, waaronder de afbakening van de groep chronisch zieken en gehandicapten. Tevens is in dit besluit de korting op de eigen bijdragen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning geregeld.

Het concept besluit is ter advisering aangeboden aan het College bescherming persoonsgegevens. Het college zal naar verwachting voor 11 november 2008 advies uitbrengen over de verwerking van persoonsgegevens waarover in artikel 3 van dit concept besluit nadere regels zijn gesteld.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.