Kamerstuk 31704-6

Amendement van het lid Sap om de voorgestelde herijking van de niet-fiscale kwaliteitstoets in de vrijstelling voor medische en paramedische diensten in de Wet op de omzetbelasting 1968 ongedaan te maken

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 6
AMENDEMENT VAN HET LID SAP

Ontvangen 10 oktober 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VIII vervalt.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe de voorgestelde herijking van de niet-fiscale kwaliteitstoets in de vrijstelling voor medische en paramedische diensten in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 ongedaan te maken. Dit impliceert dat de huidige wettelijke verwijzing voor deze kwaliteitstoets naar de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg gehandhaafd blijft.

Met dit amendement is een budgettaire derving van € 41 mln gemoeid.

Het kabinet heeft de motie Vendrik (31 205/ 31 206, nr. 39) niet correct uitgevoerd. Het toegezegde overleg met de sector heeft niet plaatsgevonden. Het kabinet wordt gevraagd alsnog dit overleg te voeren. De Minister van VWS dient het voortouw te nemen bij een eventueel herzien voorstel.

Sap