Kamerstuk 31704-42

Gewijzigd amendement van het lid Remkes ter vervanging van nr. 19 dat strekt tot het schrappen van de verpakkingenbelasting

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Johan Remkes (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31704-42.html
ID: 31704-42
Origineel: 31704-19

14,7 %
85,3 %

CDA

PVV

D66

GL

SGP

PvdD

CU

PvdA

SP

Verdonk

VVD


31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 42
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID REMKES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 19 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IX wordt voor onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A. Artikel 1, onderdeel g, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel f door een punt.

II Artikel IX, onderdelen C tot en met Ra worden vervangen door:

C. Hoofdstuk VIII vervalt.

D. In artikel 90 wordt «60, eerste lid, 66, eerste lid, en 86, vermelde bedragen» vervangen door: 60, eerste lid, en 66, eerste lid, vermelde bedragen.

III

Artikel X vervalt.

IV

Artikel XI vervalt.

V

Artikel XXI, onderdeel A, komt te luiden:

A. Artikel 43a vervalt.

VI

Artikel XXIX wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid komt te luiden:

6. In afwijking van het eerste lid werkt artikel XXIII, onderdelen D en E, terug tot en met 1 januari 2008.

2. Het zevende lid vervalt.

Toelichting

Dit amendement behelst het schrappen van de verpakkingenbelasting. Het betekent een structurele derving van € 365 mln per jaar. De financiële dekking hiervoor kan worden gevonden in de voorstellen die de VVD-fractie in de tegenbegroting heeft gedaan. Ook in gewijzigde zin levert de verpakkingenbelasting veel bureaucratische rompslomp op, werkt het prijsverhogend voor de consument en zal het geen of nagenoeg geen positieve milieueffecten hebben.

Remkes